Suomen Racketlonliiton toimintasäännöt

Liiton nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Racketlonliitto r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään sanaa liitto. Liitosta voidaan myös käyttää kotimaassa epävirallista lyhennettä SRL ja ulkomailla epävirallista lyhennettä FRF (Finnish Racketlon Federation).

2 § Liiton tarkoituksena on edistää, valvoa ja ohjata jäsentensä harjoittamaa racketlonurheilua ja sen kehitystä, sekä toimia racketlonia harrastavien seurojen ja pelaajien valtakunnallisena yhdyselimenä ja toimia hyvässä yhteistyössä racketloniin lajeina kuuluvien lajiliittojen ja seurojen kanssa. Liiton toiminnan perustana on urheilun eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. Yhdistys edistää racketlonin harrastamista kuntoliikuntana.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

3.1 pyrkii kehittämään ja lisäämään racketlonin harrastusta sekä harrastusmahdollisuuksia tekemällä lajin tiedotusta, edesauttamalla neuvoin ja ohjein uusien racketlonseurojen ja jaostojen perustamista.

3.2 laatii ja vahvistaa jäseniään koskevat lajin kilpailu-, peli- ja muut säännöt, valvoo niiden ja kansainvälisen racketlonliiton (FIR:n) sääntöjen noudattamista racketlonurheilun alalla jäsenistönsä keskuudessa, kuitenkin omassa sääntötoiminnassaan soveltaen kotimaisten kisojen osalta sääntöjä siten, että ne ovat sopusoinnussa mailapelien alkuperäisten sääntöjen ja periaatteiden kanssa. Lisäksi liitto puuttuu niitä koskeviin rikkomuksiin ja ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet.

3.3 vastaa jäsenistönsä racketlonurheilun kansainvälisestä edustuksesta ja yhteistoiminnasta.

3.4 järjestää kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja ja auttaa seuroja järjestämään kyseisiä kilpailuja.

3.5 järjestää koulutus ja neuvontatilaisuuksia jäsenseuroilleen ja jäsenilleen.

3.6 välittää urheilutoimintaan liittyvää materiaalia ja välineistöä jäsenilleen voittoa tavoittelematta

3.7 Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

3.7.1 ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3.7.2 järjestää arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.

3.7.3 hankkii toimintaansa liittyvää kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhteistoiminta

4§ Liitto kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Racketlon Liittoon (FIR). Liitto voi liittyä jäseneksi muihin kotimaisiin, ulkomaisiin tai kansainvälisiin urheilun keskusjärjestöihin, jos liittokokous niin päättää vähintään kolmeneljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Liiton jäsenet

5 § Liiton varsinaisiksi jäseniksi voi liiton hallitus hyväksyä rekisteröidyn racketlonin erikoisseuran, pöytätennisseuran, sulkapalloseuran, squashseuran, tennisseuran tai muun seuran joissa on perustettuna racketlonjaosto tai muuten määritelty seuran toimintasuunnitelmassa racketlonin harrastus- ja kilpailutoiminta osana seuran toimintaan.
Varsinaista jäsenyyttä hakevan on jätettävä liiton hallitukselle hakemuksensa kirjallisesti ja sen on sitouduttava noudattamaan liiton sekä niiden liittojen sääntöjä, joiden jäsenenä racketlonliitto on.
Henkilöjäseneksi hyväksytään liiton alaiseen kilpailuun osallistunut pelaaja.
Henkilöjäsenen on noudatettava liiton sääntöjä.
Kannattaviksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.

6 § Liittokokous voi kutsua liiton kunniajäseneksi henkilön, joka on pitkän ajan erityisen merkittävällä tavalla edistänyt liiton toimintaa ja tarkoitusperiä.

7§ Liiton jäsenmaksuista erikseen kullekin jäsenryhmälle päätetään liittokokouksessa.

8 § Jäsenseuran tulee ilmoittaa kuukauden kuluessa jäsenseurassa tapahtuvasta liittoa koskevasta toimihenkilö-, sääntö- tai muusta muutoksesta.

9 § Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Eroaminen katsotaan tapahtuvan tällöin liiton kulumassa olevan toimintavuoden päättyessä. Jäsenseuran purkautuessa katsotaan se hallituksen päätöksellä myös eronneeksi liitosta. Jäsenseura on velvollinen suorittamaan ne maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai johon on määrätyksi aikaa sitouduttu.

10 § Jäsen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai liittokokousten päätöksiä ja määräyksiä tai muulla tavoin toimii liitolle huomattavasti haittaa tuottavasti, voi liiton hallitus rankaista sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu tilaisuus selityksen antamiseen määräajan kuluessa. Rankaisu voi olla kirjallinen muistutus tai varoitus. Rikkeen ollessa erittäin huomattava, seuraus voi olla määräaikainen tai pysyvä erottaminen. Kurinpitotoimen kohteeksi joutunut voi saattaa asian urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi.

11, 12, 13 § Liittokokoukset

11.1 Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuussa

11.2 Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin aikaisempi liittokokous on niin päättänyt tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisena vaatii määrätyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä 2 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11.3 Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisena tai sähköpostilla vähintään 14 päivää ennen kokousta liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteina. Esityslista on liitettävä kutsuun.

12.1 Liittokokouksessa käyttävät varsinaisten jäsenten äänioikeutta näiden valtuuttamat edustajat.

12.2 Kutakin jäsenseuraa saa edustaa enintään 4 henkilöä. Näistä on ainoastaan yksi (1) oikeutettu käyttämään äänioikeutta, lisäedustajilla on vain puhevalta.

12.3 Liiton henkilöjäsenillä ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa puhevalta.

12.3 Sama henkilö voi valtakirjalla edustaa enintään kolmea (3) varsinaista jäsentä.

13.1 Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä varajäsen
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle.
9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13.2 Varsinaiseen esityslistaan käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenten esitykset tulee esittää kirjallisena liiton hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

13.3 Liittokokouksissa on äänivalta kullakin varsinaisella jäsenellä ja äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimesti. Suljetuin lipuin äänestetään ainoastaan jonkun äänivaltaisen edustajan sitä nimenomaan vaatiessa. Äänestettäessä on kullakin jäsenvelvollisuutensa täyttäneellä liiton varsinaisella jäsenellä 1 ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14, 15 § Hallitus

14.1 Liiton asioita hoitaa hallitus jonka muodostavat liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä 1 varajäsen. Puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

14.2 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää tarpeelliseksi katsotut valiokunnat tai projektiryhmät alaisuuteensa ja vahvistaa niiden toimialueet ja tehtävät sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

14.3 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on paikalla.
Liiton hallituksessa äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14.4 Hallitus kutsuu koolle liittokokoukset sekä valmistelee niille esitettävät asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus ratkaisee liiton jäseniksi liittymistä koskevat hakemukset. Hallitus hoitaa liiton omaisuutta, pitää liiton tuloista ja menoista kirjanpitoa, laatii toimintasuunnitelman ja pitää jäsenluetteloa.

14.5 Hallitus hyväksyy jäseniään koskevat kilpailu-, peli ja muut säännöt sekä valvoo niiden noudattamista jäsentensä keskuudessa. Hallitus vahvistaa liiton edustajat ulkomaisiin kilpailuihin (MM-kisoihin) ja kongresseihin sekä ehdokkaat kansainvälisiin elimiin. Hallitus ohjaa jäsenten ja alueiden koulutus-, valmennus- ja muuta toimintaa sekä huolehtii tiedottamisesta.

15 § Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

16 § Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit jätetään liiton pöytäkirjojen ja muiden tarvittavien asiakirjojen mukana toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen liittokokousta ja hänen on annettava toiminnantarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen liittokokousta.

17 § Jäsenillä jotka eivät ole suorittaneet edellisen toimintavuoden sääntömääräisiä maksuja, ei liittokokouksessa ole äänioikeutta.
Laiminlyödylle jäsenmaksulle voidaan periä lainmukainen viivästyskorko.

18 § Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan säännösten noudattamiseen ja sitä kautta kansainvälisen antidopingsopimuksen noudattamiseen.

19 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

19.1 Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

19.2 Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

19.3 Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen..

19.4 Jos liitto puretaan, jaetaan liiton varat sillä hetkellä liittoon kuuluville varsinaisille jäsenille tasapuolisesti.

12/2014

Share on Facebook